Nieuwsbrief 
                                                         
 
Jaargang 6  
Nummer 3 
 
 
April 2015 
Van de voorzitter 
 
Kortgeleden mocht ik deelnemen aan de 
Maar  er  was  meer.  Het  ging  tijdens  de 
den van oplossingen voor deze uitdagin-
Future Force Conference 2015. Niet in 
conferentie  niet  alleen  om  bedreigingen, 
gen. Ik kan mij voorstellen dat u dit le-
mijn rol als voorzitter van KCA, maar als 
maar vooral om antwoorden. Wat gaan we 
zend denkt: ‘Dan gaat de lol van de zon-
generaal b.d. Tijdens deze conferentie 
doen om Nederland en de wereld veiliger 
dagmiddag er wel een beetje vanaf’ en u 
werd besproken welke bedreigingen er op 
te maken? “Niets doen is geen optie.” al-
ziet uw kinderen al moe en afgetobd 
Nederland af komen en in welke richting 
dus generaal Tom Middendorp. Dat is ook 
thuiskomen van Kids College.  
defensie zich moet ontwikkelen om die 
voor KCA van toepassing.  
Geen angst, want bij alles wat wij beden-
het hoofd te bieden. Sprekers van we-
ken en gaan realiseren, blijft het plezier 
reldfaam voerden het woord: Jean Claude 
Op geen enkele wijze wordt KCA momen-
in de lessen op zondagmiddag bovenaan 
Trichet, de vorige voorzitter van de ECB, 
teel  bedreigd.  Maar  we  maken  ons  alles 
staan. 
Robert Kaplan, een beroemde Ameri-
behalve sterker door nu met de handen in 
Kijkt u maar eens in het voorlopig pro-
kaanse denker en schrijver over de ont-
de zakken achterover te gaan hangen. Dat 
gramma voor het komend schooljaar, 
wikkelingen in de wereld, Jonathan Hol-
past ook niet bij onze aard. 
dan kunt u zien hoe wij handen en voe-
slag, een jeugdige Belgische professor, 
Wij willen actief bezig blijven met het ont-
ten willen geven aan de uitwerking van 
die nu al tot de toonaangevende denkers 
wikkelen  van  ons  programma.  Alleen  op 
onze ideeën. 
over veiligheid in Europa wordt gerekend, 
die manier blijven we onze positie verster-
onze eigen minister van defensie Jeanine 
ken en kunnen wij eventuele bedreigingen 
Kids College, still going strong, en op 
Hennis, de Amerikaanse 4-sterren gene-
het hoofd bieden.  
weg naar de toekomst!  
raal Breedlove, Supreme Allied Comman-
Zo  verwachten  wij  een  grotere  door-
der Europe en zo zou ik nog even door 
stroom van leerlingen door een betere op-
 
kunnen gaan. 
bouw  te  maken  van  het  eerste  jaar  naar 
het tweede en derde jaar. Wij denken dan 
Jelle Reitsma 
Wat heeft dat nu met KCA te maken, zult 
aan  meer  activiteiten  en  meer  uitdaging 
 
u zich afvragen. Een terechte vraag. Toen 
voor  onze  kids.  Maar  ook  aan  meer  be-
ik daar zat en al deze bijzondere sprekers 
trokkenheid van de kinderen bij de keuze 
aanhoorde,  dacht  ik  aan  onze  kids.  Die 
voor de onderwerpen en beroepen die op 
doen op zondagmiddag een vergelijkbare 
zondagmiddag  aan  de  orde  kunnen  ko-
ervaring op als ik die twee dagen. Luiste-
men. Daarnaast gaan we proberen de ta-
ren  naar  en  meedenken  met  bevlogen 
lenten van onze kids meer in beeld te krij-
professionals. Mensen die hun beroep, de 
gen om zo hun zelfvertrouwen te verster-
uitdagingen die dat met zich meebrengt en 
ken. Daarbij laten we ons ook leiden door 
hun  mening  op  een  originele  en  inspire-
vragen  als  ‘Welke  kwaliteiten  hebben  de 
rende  manier  over  weten  te  brengen. 
kinderen van nu nodig als zij na hun op-
Sprekers die hun gehoor uitdagen om zelf 
leiding de arbeidsmarkt betreden?’ Lezen 
actief mee te doen in het ontdekken van 
en  schrijven  zullen  altijd  belangrijk  blij-
nieuwe  dingen  en  het  oplossen  van  pro-
ven, maar het gaat tegenwoordig ook om 
blemen. Kortom ik voelde mij die twee da-
kwaliteiten op het gebied van nieuwe ont-
gen in het Nationaal Militair Museum ook 
wikkelingen.  Onze  kinderen  moeten  zich 
een weekendschoolleerling en ik hoop dat 
snel  aan  kunnen  passen  aan  verande-
onze kids aan het einde van de middag net 
rende  omstandigheden,  leren  denken  in 
zo tevreden naar huis gaan als ik na deze 
uitdagingen  in  plaats  van  in  problemen. 
inspirerende conferentie. 
Daarbij moeten zij creatief zijn in het vin-  
 
Foto’s Groep 1 
 
Les 17 Radio/TV Verslaggever 
 
  
 
 
 
 
 
 
Gastdocenten aan het woord 
Kids College Apeldoorn geeft lessen van Apeldoornse professionals aan kinderen van de groepen 7, 8 en 
de brugklas. 
Deze professionals steken ontzettend veel tijd en energie in het voorbereiden van de les en zetten hun 
beste beentje voor om de zondagmiddag tot een succes te maken. 
Hoe ervaren zij zo’n zondagmiddag? 
“Ik heb de les als erg leuk ervaren en wat zitten er leuke kinderen op Kids College. De les bleef leuk door hun enthousiasme en ik vond 
het wel spannend om de les te verzorgen omdat kinderen kritisch zijn en direct feedback kunnen geven. De voorbereidingen door Priscilla 
waren perfect. Ik heb een aantal dingen gericht kunnen voorbereiden en wist dat het in de andere ruimte zonder mijn aanwezigheid 
goed geregeld was. De begeleidsters waren super. Ook bij een leerling die de test niet wilde maken was de begeleidster lief. Zij stimu-
leerde hem om niet te gaan zitten mokken maar iets anders leuks te maken waardoor hij weer leuk mee kon doen. Complimenten voor 
jullie team. Ik ben bereid om volgend jaar weer een les te verzorgen.”  
Tieneke Wulferink – Mondhygiëniste 
 
“Het was erg leuk! Het is een leuke en leergierige groep kinderen!”  Julian Wolters – DJ/Producer 
 
“Ik vond het een erg leuke ervaring met deze leergierige kinderen. De samenwerking met Anne-Mai heb ik als zeer prettig ervaren. 
Jullie mogen mij  zeker nog een keer benaderen.” 
Jenny Vonk – Chef Bediening Van Der Valk Apeldoorn 
 
“Fijn dat ze het leuk hebben gevonden! Ik heb het ook als zeer leuk ervaren. Wat een lieve kids en wat zijn ze geïnteresseerd. De 
begeleiders waren ook top, de rust zelve wat met kinderen wel fijn is. Ze hi 
 
elpen top mee en konden de locatie gelukkig goed vinden. 
De begeleiding vanuit jullie kant heb ik niks op aan te merken. Als ik nog wat vergeten was vulden ze mij aan en de voorbereiding per 
mail vond ik ook prima. Al met al heb ik het dus ook alsl super leuk ervaren dus inderdaad graag tot een volgend schooljaar.”
 
Anja Dijk – Fysiotherapeut FysioNu 
 
“Het was een enorm leuke middag, een mooie groep kinderen allemaal erg enthousiast. Ik doe het altijd met veel plezier, dus mocht 
je me weer een keer willen inzetten met alle liefde en plezier.” 
Yvette van de Meerakker – Productmanager Friesland Campina 
 
Zelf heb ik er erg van genoten en vond ik het enthousiasme van de kids heerlijk om mee te maken, wat wilden ze veel weten. Dat 
maakte ook dat de middag voorbij vloog. In meerdere opzichten heb ik mijn zondagmiddag goed besteed. Tot een volgend contact.”  
Richard Geurts – Advocaat bij Avio Advocaten 
 
 

 
Ik ga op reis en ik neem mee (terug) 
 
 
 
 
 
 Reizen is een van mijn passies. Nieuwe culturen ervaren, nieuwe smaken  ogen bekijken en leren ze zoveel meer over de verschillende 
 proeven en totaal overdonderd worden door indrukwekkende landschap- mogelijkheden die zij hebben. 
pen. Het brengt me ontspanning, geeft me energie en laat me genieten  Meestal ben ik de organisatie achter deze reis, maar af en 
van de kleine dingen waar je in het dagelijks leven niet meer bij stilstaat.  toe mag ik ook mee als reisleidster. In die rol kan ik de leer-
En aan het eind van een reis mijn ‘koffer’ gevuld met nieuwe ervaringen  lingen soms net die extra informatie geven zodat de reis nog 
en mooie herinneringen.  
intenser wordt. Het team van KCA geeft onze leerlingen met 
 
de lessen ervaringen en herinneringen mee die zij voor altijd 
Ooit maakte ik een reis door Kenia en Tanzania. Twee landen die absoluut  met zich meedragen. Op die manier maken wij voor hen de 
mijn hart hebben gestolen. Ik ben op plekken geweest waar ik nooit zou  wereld groter en creëren wij een mooie voedingsbodem voor 
zijn gekomen als ik geen reisorganisatie  in de arm had genomen. Onze  de later te maken (studie-) keuzes.   
reisleidster bracht ons in dorpjes en gebieden waar een toerist op eigen  Ik vind het fantastisch wanneer de koffer van onze leerlingen 
gelegenheid niet komt. Ik kreeg van haar informatie over stammen, stre- aan het eind van hun reis met KCA boordevol zit met nieuwe 
ken en gerechten, die ikzelf nooit zou hebben achterhaald. Juist hierdoor  ervaringen  en  mooie  herinneringen.  Wanneer  onze  leer-
heeft deze reis zo’n diepe indruk gemaakt. Je gaat met andere ogen naar  lingen  met  even veel  plezier,  enthousiasme  en energie  te-
situaties kijken en je leert zoveel meer over het land op die manier. 
rugkijken op hun reis bij KCA als ik van mijn reizen, dan ben 
Het mooie is, dat ik onlangs besefte dat ik van mijn passie mijn werk heb  ik dik tevreden! En ik hoop dat de combinatie van hun reis-
gemaakt! Ik ben reisorganisatie en reisleidster ineen! Mijn reisgenoten?  lustigheid en onze reisorganisatie ervoor zorgt dat de leer-
Dat zijn onze leerlingen!  Iedere leszondag bereidt KCA een reis voor hen  lingen van KCA met de juiste bagage aan hun komende rei-
voor. KCA brengt hen nét iets verder dan daar waar zij op eigen gelegen- zen beginnen! 
heid waren gekomen. Wij openen deuren die anders gesloten zouden blij-  
ven.  Wij  laten plekken  zien  die  de  leerlingen  zelf  niet  zo gauw  bezocht   
zouden hebben. Door onze lessen gaan de kinderen beroepen met andere  
Lieke van der Palen 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
Foto’s Groep 2 
  
 
 
 
 
Les 18 Archeoloog 
Nieuwe aanwinsten 
 
Ik vind het heel leuk en leerzaam om bij Kids College Apeldoorn te werken. Met de kinderen samen maak je zelf ook 
kennis met de verschillende beroepen, dus je breidt je algemene kennis uit. We krijgen, net als de kinderen, een 
realistisch beeld over de beroepen. Vooral het contact vind ik fijn binnen deze organisatie. Ook al zien de kinderen 
en de collega's je niet elke week, ze gaan altijd op een hele leuke manier met je om!  

Emek Aslan 
Vrijwilliger groep 1 & 2 
 
Hallo kids, ouders en vrijwilligers, 
Tijdens de opleiding Onderwijs Assistent kreeg ik een mailtje van één van mijn  leerkrachten: Of ik misschien als 
vrijwilliger een bijdrage zou willen leveren aan het KCA. Ik heb geen moment getwijfeld en meteen een sollicitatie-
brief gestuurd voor de vacature van groep 1. Al gauw werd ik uitgenodigd voor een gesprek, mocht een aantal lessen 
meelopen en inmiddels heb ik ook al een aantal zondagen gewerkt bij Kids College Apeldoorn. 
Ik vind het geweldig om te zien hoe de kinderen zich interesseren in het werkveld van bijvoorbeeld een dierenarts, 
een DJ of een kunstenaar. Als zij enthousiast zijn, ben ik dat ook!! Ik wou dat ik vroeger zo’n kans had gekregen om 
‘even te mogen snuffelen’ aan alle werkvelden die er zijn. Ik hoop dat ik nog vele zondagen mag meemaken met 
jullie enthousiaste en leergierige kinderen en uiteraard met mijn collega vrijwilligers! 

Ilse Bielderman 
Vrijwilliger Groep 1 & 2 
Hallo, mijn naam is Dragica Safradin. Sinds afgelopen november werk ik met veel plezier bij Kids College Apeldoorn. 
Mijn zoon Danio volgt het programma van het eerste jaar en vindt het ook erg leuk. Toen Danio met enthousiaste 
verhalen thuis kwam, heb ik besloten om mij aan te melden als vrijwilliger. Ik doe al jaren met veel plezier vrijwilli-
gerswerk en dit leek mij een mooie aanvulling. Ik vind het fijn om te zien dat de kinderen plezier maken en van al-
les leren over beroepen. Daarnaast leer ik zelf ook nog iedere les! Wat mij opvalt iedere keer dat ik werk, is dat het 
eigenlijk altijd gezellig is.  

Dragica Safradin 
Vrijwilliger Groep 2 
 
Open Dag Kids College Apeldoorn 2015 
 
Zondag 15 maart 2015, 13:00 uur. De proefjes staan klaar, de leerlingen hebben hun plaatsen ingenomen, de fotograaf 
heeft zijn testfoto’s gemaakt, de vrijwilligers staan in de startblokken en limonade, koffie en thee staan klaar om uitge-
schonken te worden. Kids College Apeldoorn is klaar voor de Open Dag! 
 
In de lesruimte in het pand van De Woonmensen staan verschillende activiteiten klaar om onze bezoekers een idee te geven van onze 
lessen. Je kan je kwaliteiten als illustrator testen, je eigen smaak yoghurtdrank mixen en er staat een parcours klaar waarbij onze 
gasten kunnen ervaren hoe het is om een astmapatiënt te zijn. Stuk voor stuk activiteiten die dit jaar in ons programma voorbij zijn 
gekomen. 
Vanaf  13:15  uur  komt  de  gastenstroom  op  gang  en  deze  blijft  doorgaan  tot  na  drieën.  Nog  nooit  werd  de  Open  Dag  door  zoveel 
potentiële leerlingen bezocht! Nog nooit kwamen zoveel betrokkenen onze sfeer proeven! En…als kers op de taart, nog nooit werden er 
zoveel inschrijfformulieren ingevuld tijdens een Open Dag!  
Wij kijken dus terug op een zeer geslaagde dag met een gezellig en ontspannen karakter. Daarvoor zijn voornamelijk onze leerlingen 
en vrijwilligers te danken. Zij hebben drie uur lang hun best gedaan om de gasten zich welkom te laten voelen, om hen te laten zien 
wat KCA doet en om gestelde vragen te beantwoorden. Een betere reclame hadden wij ons niet kunnen wensen! Hartelijk dank aan 
iedereen die zich die dag heeft ingezet! 
Een speciale dank voor onze gasten! Hun interesse en betrokkenheid maakten dat voor ons de dag voorbij vloog! 
 
  
 
 
 
 
 
Foto’s Open Dag 
  
 
Spreekbeurt 
 
Een  spreekbeurt  houden  vond  ik  vroeger  best  spannend.  Allemaal  sta-
rende gezichten die je verwachtingsvol aankeken….En dan nog een juf of 
meester die gaat vertellen hoe je het hebt gedaan. Al bibberend voor de 
klas vertelde ik over paarden, dansen en andere voor mij leuke onder-
werpen.  Niemand zag die bibbers hoor. Ik deed altijd alsof ik het heel 
goed kon. In die tijd had ik nooit gedacht dat het mijn dagelijks werk zou 
worden…. 

Inmiddels werk ik alweer een half jaar bij KCA en houd ik dagelijks spreekbeurten! Het voelt 
alsof ik hier al veel langer werk. Ik vind het een prachtig initiatief en mag nu aan den lijve 
ondervinden hoe de kinderen het ervaren. Enthousiaste reacties, glunderende koppies ach- 
ter de draaitafel van een DJ, ik vind het allemaal mooi om te zien. We willen natuurlijk graag dat er elk schooljaar weer volle groepen 
met kinderen staan te trappelen om onze lessen te volgen. Afgelopen februari zijn we begonnen met het benaderen van de basisscholen 
voor het geven van presentaties.  Er hebben veel scholen enthousiast gereageerd en Lieke en ik hebben de presentaties zoveel mogelijk 
verdeeld. Na een paar presentaties met haar te hebben mee gekeken, kon ik zelf aan de slag en wat is het leuk! Na een fijne ontvangst 
door de betreffende leerkrachten, staren de kinderen je verwachtingsvol aan. Ik begin vaak op een interactieve manier door de kinderen 
te vragen of ze al hebben nagedacht over wat ze willen worden of wat hun talenten zijn. Vaak wordt er dan al enthousiast gereageerd. 
Er komen van allerlei soorten beroepen langs: chirurg, psychiater, juf, timmerman, automonteur en veel kinderen willen dierenverzorger 
of profvoetballer worden. Natuurlijk zijn ze nog jong en kunnen ze alle kanten op. Maar hoe leuk is het om al eens bij iemand te kijken 
die een leuk of interessant beroep heeft? En om te ontdekken dat jij misschien meer kan dan je denkt, als je er maar hard voor werkt! 
Er hebben zich inmiddels veel leerlingen aangemeld en daar zijn we heel blij mee! 
Anneke Visser 
Adjunct Projectcoördinator 
 
 
 
Kids College Apeldoorn 
Kids College Apeldoorn wordt gesponsord door:  
 
 
Contactgegevens: 
Tel: 055-5484950 
info@kidscollegeapeldoorn.nl   
www.kidscollegeapeldoorn.nl