Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks de in acht genomen zorgvuldigheid kan de informatie op deze site soms niet volledig, niet actueel of voor meerdere uitleg vatbaar zijn. Behalve indien uitdrukkelijk anders is vermeld, is de Stichting weekendschool Kids College Apeldoorn (KCA) niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden informatie, noch voor eventuele directe en/of indirecte schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, geleden als gevolg van het gebruik van informatie op deze site.

Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is het niet toegestaan iets van deze site of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de Stichting weekendschool Kids College Apeldoorn (KCA).

De bezoeker dient zich daarnaast te realiseren dat bepaalde links op deze website leiden naar informatie die niet wordt aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door de Stichting weekendschool Kids College Apeldoorn (KCA). Voor de inhoud van deze informatie is De Stichting weekendschool Kids College Apeldoorn (KCA)niet aansprakelijk.
Het logo van KCA behoort toe aan de Stichting weekendschool Kids College Apeldoorn (KCA). Alle andere genoemde productnamen en/of merken behoren toe aan desbetreffende eigenaren.