KCA als ANBI

Stichting Weekendschool Kids College Apeldoorn is door de overheid aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling, de zogenaamde ANBI. Hierdoor zijn schenkingen aan KCA fiscaal aftrekbaar.

Doelstelling

KCA biedt nieuwsgierige kinderen tussen de 9 en 14 jaar, die om wat voor reden dan ook minder kansen hebben om zich een beeld te vormen van de maatschappij waar zij later hun weg in moeten vinden, een steuntje in de rug. Door ze te inspireren en uit te dagen probeert KCA hen een breder perspectief te bieden.

Dat doet KCA door het aanbieden van ervaringsonderwijs door gastdocenten die aansprekende en inspirerende beroepen uitoefenen. Zo worden de kansen van onze leerlingen om later in de maatschappij goed te functioneren vergroot wat hun zelfvertrouwen versterkt.

Beleidsplan en begroting

Het beleidsplan beschrijft de lange termijnvisie tot 2022, waarin doelstellingen t.a.v. school, leerlingen, vrijwilligers, gastdocenten, de parttimers, netwerk en PR & communicatie zijn beschreven. In de omgevingsanalyse komen doelgroep, samenwerkingsverbanden, concurrentie en externe factoren aan de orde.

Onder doelen zijn doelstellingen beschreven en gekwantificeerd in aantallen leerlingen en vrijwilligers, en te behalen certificaten. Ook worden leerlingentevredenheid, programma en financiering hier benoemd. Het realiseren van deze doelstellingen is uitgewerkt in een tijd/activiteitenplan met de daarvoor verantwoordelijke functionarissen. In het deel organisatie is het organigram te zien en is uitgebreid beschreven hoe KCA met de vrijwilligers omgaat. Het beleidsplan sluit af met een beschrijving van de taakverdeling tussen bestuur, parttimers en vrijwilligers en hoe intern overleg en de externe rapportage (o.a. de accountantsverklaring) zijn geregeld. Hier is ook de begroting voor het komende schooljaar opgenomen.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur verrichten hun werkzaamheden onbetaald en hebben alleen recht op vergoeding van door hen gemaakte bestuurskosten. Met de in deeltijd werkende projectcoördinator (24 u/wk), en de administratieve kracht (10 u/wk) zijn arbeidsovereenkomsten afgesloten die zijn gebaseerd op de CAO basisonderwijs. Vrijwilligers ontvangen een vergoeding per gewerkte zondag die afhankelijk van hun functie (klassencoördinator of begeleider) en leeftijd varieert van € 15 tot € 40.

Jaarverslag inbegrepen de jaarrekening en de toelichting daarop

Het laatste jaarverslag is hier in te zien.
Jaarverslag 2023.pdf